Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Thầy Tà Báo Oán

Thầy Tà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:15:48    1 phần
Lượt nghe: 815

Cây Tre Trăm Đốt

Cây Tre Trăm Đốt

MC Đình Soạn

00:52:03    1 phần
Lượt nghe: 288

Tân Nương Thứ 13

Tân Nương Thứ 13

MC Đình Soạn

00:54:41    1 phần
Lượt nghe: 234

Ma Gọi Hồn Ai

Ma Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

00:53:49    1 phần
Lượt nghe: 175

Ác Giả Ác Báo

Ác Giả Ác Báo

MC Đình Soạn

00:55:53    1 phần
Lượt nghe: 205

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:02:16    1 phần
Lượt nghe: 548

Nỗi Oan Người Vợ

Nỗi Oan Người Vợ

MC Đình Soạn

00:54:55    1 phần
Lượt nghe: 366

Thầy Pháp Năm Ông Phật

Thầy Pháp Năm Ông Phật

MC Đình Soạn

00:56:37    1 phần
Lượt nghe: 305

Mặt Người Dạ Thú

Mặt Người Dạ Thú

MC Đình Soạn

00:59:09    1 phần
Lượt nghe: 240

Oán Nghiệp Ma Gương

Oán Nghiệp Ma Gương

MC Đình Soạn

01:04:33    1 phần
Lượt nghe: 140

Oan Hồn Anh Trai

Oan Hồn Anh Trai

MC Đình Soạn

01:03:51    1 phần
Lượt nghe: 914

Tá Túc Nhà Ma

Tá Túc Nhà Ma

MC Đình Soạn

01:05:57    1 phần
Lượt nghe: 701

Cô Hầu Đồng

Cô Hầu Đồng

MC Đình Soạn

01:01:43    1 phần
Lượt nghe: 562

Chiếc Trâm Máu

Chiếc Trâm Máu

MC Đình Soạn

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 293

Âm Hồn Ai Oán

Âm Hồn Ai Oán

MC Đình Soạn

01:06:48    1 phần
Lượt nghe: 242

Khu Vườn Ma Ám

Khu Vườn Ma Ám

MC Đình Soạn

01:08:50    1 phần
Lượt nghe: 603

Nghiệp Chướng Làng Chài

Nghiệp Chướng Làng Chài

MC Đình Soạn

01:00:46    1 phần
Lượt nghe: 548

Xác Trong Căn Nhà 130

Xác Trong Căn Nhà 130

MC Đình Soạn

01:07:45    1 phần
Lượt nghe: 514

Trường Học Có Vong

Trường Học Có Vong

MC Đình Soạn

01:03:56    1 phần
Lượt nghe: 227

Vợ Ma

Vợ Ma

MC Đình Soạn

02:08:43    2 phần
Lượt nghe: 377

Âm Dương Một Cõi

Âm Dương Một Cõi

MC Đình Soạn

01:11:04    1 phần
Lượt nghe: 3.228

Lễ Bốc Mộ

Lễ Bốc Mộ

MC Đình Soạn

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 2.603

Âm Vong Đeo Bám

Âm Vong Đeo Bám

MC Đình Soạn

01:09:52    1 phần
Lượt nghe: 1.264

Tiếng Gọi Đêm Khuya

Tiếng Gọi Đêm Khuya

MC Đình Soạn

01:15:33    1 phần
Lượt nghe: 2.310

Xà Yêu

Xà Yêu

MC Đình Soạn

01:23:26    1 phần
Lượt nghe: 1.582

Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

MC Đình Soạn

03:35:50    3 phần
Lượt nghe: 2.915

Căn Nhà Giam Vong

Căn Nhà Giam Vong

MC Đình Soạn

01:07:20    1 phần
Lượt nghe: 1.594

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:02:54    1 phần
Lượt nghe: 1.126

Động Mộ Thiên Táng

Động Mộ Thiên Táng

MC Đình Soạn

01:06:27    1 phần
Lượt nghe: 1.910

Tru Di Dị Án

Tru Di Dị Án

MC Đình Soạn

01:21:58    1 phần
Lượt nghe: 1.420

Báo Oán - Truyện ma

Báo Oán - Truyện ma

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 1.292

Nghiệp Chướng Trùng Tang

Nghiệp Chướng Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:03:13    1 phần
Lượt nghe: 1.006

Căn Nhà Tội Lỗi

Căn Nhà Tội Lỗi

MC Đình Soạn

01:35:52    1 phần
Lượt nghe: 990

Vong Hồn Trong Trại Lợn

Vong Hồn Trong Trại Lợn

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 898

Đám Tang Bà Nội

Đám Tang Bà Nội

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 1.088

Trả Kiếp

Trả Kiếp

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 886

Oan Hồn Tiệm Vịt

Oan Hồn Tiệm Vịt

MC Đình Soạn

01:01:36    1 phần
Lượt nghe: 855

Oán Linh Khu Tập Thể

Oán Linh Khu Tập Thể

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 635

Tử Huyệt

Tử Huyệt

MC Đình Soạn

01:09:57    1 phần
Lượt nghe: 1.452

Ma Nuôi Báo Oán

Ma Nuôi Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 868