Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Trả Mạng Cho Mẹ Già

Trả Mạng Cho Mẹ Già

MC Đình Soạn

01:06:19    1 phần
Lượt nghe: 1.985

Vong Cạnh Bàn Thờ

Vong Cạnh Bàn Thờ

MC Đình Soạn

01:09:03    1 phần
Lượt nghe: 2.325

Bụi Tre Oan Hồn

Bụi Tre Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:12    1 phần
Lượt nghe: 2.891

Người Đàn Bà 6 Ngón

Người Đàn Bà 6 Ngón

MC Đình Soạn

01:10:50    1 phần
Lượt nghe: 2.354

Ma Trành Bắt Người

Ma Trành Bắt Người

MC Đình Soạn

01:08:52    1 phần
Lượt nghe: 3.258

Miệng Giếng Oan Hồn

Miệng Giếng Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:07:20    1 phần
Lượt nghe: 2.084

Nhà Vắng Thổ Công

Nhà Vắng Thổ Công

MC Đình Soạn

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 3.135

Vong Trong Căn Nhà Mới

Vong Trong Căn Nhà Mới

MC Đình Soạn

01:04:16    1 phần
Lượt nghe: 2.200

Âm Hồn Đi Theo

Âm Hồn Đi Theo

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 2.738

Lấy Ma Làm Vợ

Lấy Ma Làm Vợ

MC Đình Soạn

01:08:10    1 phần
Lượt nghe: 2.735

Miếu Sơn Thần

Miếu Sơn Thần

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 2.312

Hồn Bà Gọi Cháu

Hồn Bà Gọi Cháu

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 2.184

Thiên Thi Thuật

Thiên Thi Thuật

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.334

Oán Nghiệp Gia Đình

Oán Nghiệp Gia Đình

MC Đình Soạn

01:01:37    1 phần
Lượt nghe: 3.423

Tiếng Gọi Rừng Sâu

Tiếng Gọi Rừng Sâu

MC Đình Soạn

01:10:47    1 phần
Lượt nghe: 2.002

Một Người Hai Mạng

Một Người Hai Mạng

MC Đình Soạn

01:10:51    1 phần
Lượt nghe: 2.315

Linh Oán Linh Hồn

Linh Oán Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:11:06    1 phần
Lượt nghe: 1.693

Nhà Tôi Có Vong

Nhà Tôi Có Vong

MC Đình Soạn

00:58:40    1 phần
Lượt nghe: 1.602

Tội Ác Người Chồng

Tội Ác Người Chồng

MC Đình Soạn

01:07:24    1 phần
Lượt nghe: 2.548

Trả Nghiệp Xà Thần

Trả Nghiệp Xà Thần

MC Đình Soạn

01:10:28    1 phần
Lượt nghe: 1.829

Oan Hồn Lôi Đi

Oan Hồn Lôi Đi

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 2.034

Ngôi Làng Bên Cổ Mộ

Ngôi Làng Bên Cổ Mộ

MC Đình Soạn

01:04:04    1 phần
Lượt nghe: 2.588

Thần Giữ Của

Thần Giữ Của

MC Đình Soạn

01:08:55    1 phần
Lượt nghe: 3.303

Cầu Cơ Gọi Quỷ

Cầu Cơ Gọi Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:01    1 phần
Lượt nghe: 1.847

Thầy Tà Báo Oán

Thầy Tà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:15:48    1 phần
Lượt nghe: 3.398

Cây Tre Trăm Đốt

Cây Tre Trăm Đốt

MC Đình Soạn

00:52:03    1 phần
Lượt nghe: 2.675

Tân Nương Thứ 13

Tân Nương Thứ 13

MC Đình Soạn

00:54:41    1 phần
Lượt nghe: 3.143

Ma Gọi Hồn Ai

Ma Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

00:53:49    1 phần
Lượt nghe: 1.783

Ác Giả Ác Báo

Ác Giả Ác Báo

MC Đình Soạn

00:55:53    1 phần
Lượt nghe: 2.078

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:02:16    1 phần
Lượt nghe: 4.081

Nỗi Oan Người Vợ

Nỗi Oan Người Vợ

MC Đình Soạn

00:54:55    1 phần
Lượt nghe: 2.368

Thầy Pháp Năm Ông Phật

Thầy Pháp Năm Ông Phật

MC Đình Soạn

00:56:37    1 phần
Lượt nghe: 3.064

Mặt Người Dạ Thú

Mặt Người Dạ Thú

MC Đình Soạn

00:59:09    1 phần
Lượt nghe: 2.379

Oán Nghiệp Ma Gương

Oán Nghiệp Ma Gương

MC Đình Soạn

01:04:33    1 phần
Lượt nghe: 1.757

Oan Hồn Anh Trai

Oan Hồn Anh Trai

MC Đình Soạn

01:03:51    1 phần
Lượt nghe: 3.090

Tá Túc Nhà Ma

Tá Túc Nhà Ma

MC Đình Soạn

01:05:57    1 phần
Lượt nghe: 2.695

Cô Hầu Đồng

Cô Hầu Đồng

MC Đình Soạn

01:01:43    1 phần
Lượt nghe: 3.404

Chiếc Trâm Máu

Chiếc Trâm Máu

MC Đình Soạn

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 2.155

Âm Hồn Ai Oán

Âm Hồn Ai Oán

MC Đình Soạn

01:06:48    1 phần
Lượt nghe: 1.673

Khu Vườn Ma Ám

Khu Vườn Ma Ám

MC Đình Soạn

01:08:50    1 phần
Lượt nghe: 2.907