Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Trả Mạng Cho Mẹ Già

Trả Mạng Cho Mẹ Già

MC Đình Soạn

01:06:19    1 phần
Lượt nghe: 1.300

Vong Cạnh Bàn Thờ

Vong Cạnh Bàn Thờ

MC Đình Soạn

01:09:03    1 phần
Lượt nghe: 1.483

Bụi Tre Oan Hồn

Bụi Tre Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:12    1 phần
Lượt nghe: 1.862

Người Đàn Bà 6 Ngón

Người Đàn Bà 6 Ngón

MC Đình Soạn

01:10:50    1 phần
Lượt nghe: 1.488

Ma Trành Bắt Người

Ma Trành Bắt Người

MC Đình Soạn

01:08:52    1 phần
Lượt nghe: 2.324

Miệng Giếng Oan Hồn

Miệng Giếng Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:07:20    1 phần
Lượt nghe: 1.522

Nhà Vắng Thổ Công

Nhà Vắng Thổ Công

MC Đình Soạn

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 2.274

Vong Trong Căn Nhà Mới

Vong Trong Căn Nhà Mới

MC Đình Soạn

01:04:16    1 phần
Lượt nghe: 1.464

Âm Hồn Đi Theo

Âm Hồn Đi Theo

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 2.039

Lấy Ma Làm Vợ

Lấy Ma Làm Vợ

MC Đình Soạn

01:08:10    1 phần
Lượt nghe: 1.836

Miếu Sơn Thần

Miếu Sơn Thần

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 1.585

Hồn Bà Gọi Cháu

Hồn Bà Gọi Cháu

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 1.397

Thiên Thi Thuật

Thiên Thi Thuật

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 1.667

Oán Nghiệp Gia Đình

Oán Nghiệp Gia Đình

MC Đình Soạn

01:01:37    1 phần
Lượt nghe: 2.539

Tiếng Gọi Rừng Sâu

Tiếng Gọi Rừng Sâu

MC Đình Soạn

01:10:47    1 phần
Lượt nghe: 1.333

Một Người Hai Mạng

Một Người Hai Mạng

MC Đình Soạn

01:10:51    1 phần
Lượt nghe: 1.540

Linh Oán Linh Hồn

Linh Oán Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:11:06    1 phần
Lượt nghe: 1.076

Nhà Tôi Có Vong

Nhà Tôi Có Vong

MC Đình Soạn

00:58:40    1 phần
Lượt nghe: 1.081

Tội Ác Người Chồng

Tội Ác Người Chồng

MC Đình Soạn

01:07:24    1 phần
Lượt nghe: 1.829

Trả Nghiệp Xà Thần

Trả Nghiệp Xà Thần

MC Đình Soạn

01:10:28    1 phần
Lượt nghe: 1.255

Oan Hồn Lôi Đi

Oan Hồn Lôi Đi

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 1.445

Ngôi Làng Bên Cổ Mộ

Ngôi Làng Bên Cổ Mộ

MC Đình Soạn

01:04:04    1 phần
Lượt nghe: 1.667

Thần Giữ Của

Thần Giữ Của

MC Đình Soạn

01:08:55    1 phần
Lượt nghe: 1.901

Cầu Cơ Gọi Quỷ

Cầu Cơ Gọi Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:01    1 phần
Lượt nghe: 1.135

Thầy Tà Báo Oán

Thầy Tà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:15:48    1 phần
Lượt nghe: 2.687

Cây Tre Trăm Đốt

Cây Tre Trăm Đốt

MC Đình Soạn

00:52:03    1 phần
Lượt nghe: 1.776

Tân Nương Thứ 13

Tân Nương Thứ 13

MC Đình Soạn

00:54:41    1 phần
Lượt nghe: 2.101

Ma Gọi Hồn Ai

Ma Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

00:53:49    1 phần
Lượt nghe: 1.186

Ác Giả Ác Báo

Ác Giả Ác Báo

MC Đình Soạn

00:55:53    1 phần
Lượt nghe: 1.368

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:02:16    1 phần
Lượt nghe: 2.841

Nỗi Oan Người Vợ

Nỗi Oan Người Vợ

MC Đình Soạn

00:54:55    1 phần
Lượt nghe: 1.614

Thầy Pháp Năm Ông Phật

Thầy Pháp Năm Ông Phật

MC Đình Soạn

00:56:37    1 phần
Lượt nghe: 2.094

Mặt Người Dạ Thú

Mặt Người Dạ Thú

MC Đình Soạn

00:59:09    1 phần
Lượt nghe: 1.733

Oán Nghiệp Ma Gương

Oán Nghiệp Ma Gương

MC Đình Soạn

01:04:33    1 phần
Lượt nghe: 1.347

Oan Hồn Anh Trai

Oan Hồn Anh Trai

MC Đình Soạn

01:03:51    1 phần
Lượt nghe: 2.527

Tá Túc Nhà Ma

Tá Túc Nhà Ma

MC Đình Soạn

01:05:57    1 phần
Lượt nghe: 2.016

Cô Hầu Đồng

Cô Hầu Đồng

MC Đình Soạn

01:01:43    1 phần
Lượt nghe: 2.315

Chiếc Trâm Máu

Chiếc Trâm Máu

MC Đình Soạn

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 1.606

Âm Hồn Ai Oán

Âm Hồn Ai Oán

MC Đình Soạn

01:06:48    1 phần
Lượt nghe: 1.244

Khu Vườn Ma Ám

Khu Vườn Ma Ám

MC Đình Soạn

01:08:50    1 phần
Lượt nghe: 2.113