Hồ Quý Ly qua giọng kể Đạt Phi

Hồ Quý Ly qua giọng kể Đạt Phi bản Audio trước khi có phim Tử chiến thành Đa Bang.

Đánh giá truyện (4)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe