1000 năm Bắc thuộc - Sử Việt hùng ca

Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe câu chuyện lịch sử 1000 năm Bắc thuộc qua giọng kể tếu táo của Đạt Phi

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe