Đạo mộ kỳ thư

Trộm mộ chẳng phải việc tham quan ngắm cảnh, chẳng phải ngâm thơ đối câu, chẳng phải thêu hoa dệt vóc, không thể nhã nhặn kiệm nhường, không thể ung dung nhàn tản, chẳng thể tuần tự theo tôn ti “thiên địa quân thân sư”. Trộm mộ là một thứ kỹ thuật, một thứ kỹ thuật phá hoại. Tự thuở xưa, khi các quý tộc xây dựng lăng mộ, ắt đã tìm đủ mọi cách để phòng ngừa trộm cắp, vậy nên hẳn là có bao nhiêu thủ đoạn cũng dùng hết cả rồi, trong mộ thường sắp đặt đủ loại cạm bẫy ám khí, . . . Bài toán dành cho những kẻ trộm mộ thời bấy giờ là phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế phá giải những cạm bẫy đó, để vào mộ tìm kiếm báu vật.